VLIV EMOCÍ NA VÝVOJ ČLOVĚKA

Dnešní děti budou v budoucnu tvořit novou generaci žijící na této planetě. K tomu, aby mohli žít zdravý a spokojený život a tvořit si svoji vědomou realitu, potřebují vyrůstat ve zdravém prostředí, a být vedeni vědomým způsobem k životu, který TVOŘÍ nejen v souladu s nimi samotnými, ale i s přírodou a ostatními žijícími tvory na Zemi.

Když se ale dnes podíváme, jaké prostředí dětem dnešní společnost nabízí, a to teď pominu celkově zatížené životní prostředí, které nicméně zase pouze a jenom přesně odráží vnitřní nastavení naší společnosti jako celku tvořené z individuálních jedinců, tak je někdy až s podivem, že to vše, čím se dnes děti krmí, kolik léků a vakcín od narození do nich naperou, ještě vůbec většina přežije.

Ráda bych zde ale i zmínila jiný důležitý faktor pro stav a kondici celé naší společnosti. A tím je emoční prostředí. To v jakém emočním prostředí člověk vyrůstá má stěžejní vliv na vývoj a zdraví každého jedince. Emoce tvoří naše nitro, vibrují na určité frekvenci, kterou pak každý vyzařuje do okolí, a to ho pak na základě těchto frekvencích určitým způsobem vnímá a chová se k němu. Na základě těchto vibrací, zákona přitažlivosti pak přitahujeme do života situace a lidi, kteří nám přesně ukazují stav našeho vnitřního nastavení, zrcadlí nám nás samotné. Každá emoce, ať už negativní či pozitivní vytváří v těle toxiny. Ty pozitivní tělo s pomocí zdravých stravovacích návyků s přehledem zpracuje a vyloučí, ty negativní zůstávají a usazují se v přesně určitých částech těla, ke kterému se daná emoce vztahuje na fyzické rovině. Nahromaděním těchto negativních emočních toxinů v kombinací s ostatními toxiny (znečištěné životní prostředí, léky, nekvalitní potraviny) potom vznikají nemoci, různá postižení, deformace na fyzické rovině, na psychické rovině má člověk pocit, že nemůže nic, je slabý , apatický, vyhořelý, staví se do role oběti. Vše je ale se vším úzce spojeno, a víceméně jedno neexistuje bez druhého.

Emočně toxické rodinné prostředí je každé, kde oba rodiče nejsou sami emočně vyspělí, nemají zpracovaná témata ze svého dětství a ze své rodové linie nebo teda s nimi alespoň na nějaké rovině neumí pracovat, nepředávají zdravé šablony o ŽIVOTĚ JAKO TAKOVÉM svým dětem.
A tady je úplně jedno, zda jedinec vyrůstá v rodině, kde jsou alkohol, drogy, či násilí na denním pořádku nebo vyrůstá tzv. ve zlaté kleci a dostává přemíru materiálního zabezpečení.
Věřte, že to je vašim emocím a vnitřnímu nastavení a vnímání vlastní reality úplně jedno. Obecně platí, že děti jsou vždy přesnou a věrnou kopií obou svých rodičů. V raném dětství na sebe naberou vše od chování, návyků, gest, způsobu myšlení, vyjadřování, způsobu komunikace s okolím, sebevyjádření, fyzického vzhledu, ale přivlastní si i jejich pocity a emoce, které jim vlastně ani zdaleka nepatří. Nicméně jsou uloženy hluboko v podvědomí a velmi silně je v dospělosti ovlivňují. Ale protože chtějí být dobrými dětmi a udělat radost svým rodičům a naplnit jim tak jejich smysl života, protože právě proto si většina rodičů dnes děti tzv. pořizuje, vzdají se tím svého života a žijí životy svých rodičů. Díky všem těmto převzatým, limitujícím, nefunkčním vzorcům ani nemají možnost přirozeně vyvíjet svoji genialitu, individualitu, rozvíjet své schopnosti a být napojeni na svůj obrovský potenciál pramenící z bohatých informačních záznamů svých rodových linií a pozvednout je tak na další vyšší úroveň.

Místo toho jsou opakovaně nemocní, jsou obézní, vzteklí, nezvladatelní, mají mraky alergií, imunitní poruchy, autoimunitní choroby, rakoviny a v neposlední řadě se již už děti narodí s postižením nebo retardací.
Ještě pořád žijeme v době, kdy si tento základní holý fakt rodiče neuvědomují, že děti jim zrcadlí svým chováním a svojí fyzickou kondicí přesný stav jejich zraněného vnitřního dítěte, stav jejich duše. Každá nemoc, kterou dítě prochází je vlastně odraz vnitřního nastavení obou rodičů a má svoji psychosomatickou a emoční příčinu. Poukazuje a upozorňuje své rodiče tímto na něco, co je třeba řešit. Dnešní společnost a zejména rodiče si ani neuvědomují, jak vše se vším souvisí, a jak je vše propojené. Každé emočně nezpracované téma zůstává uložené v těle na fyzické úrovni.

Je na čase si uvědomit, že dnešní děti opravdu nemusí nosit tyto již nesloužící zátěže svých rodičů a předešlých generací. Každý musíme začít sám u sebe. A to v jakém stavu mentálním, emočním, fyzickém se dítě nachází, je pouze a jenom vlastní tvorba (je jedno či je nevědomá) jeho vlastních rodičů. Především je to zodpovědnost za život jako takový. Výmluvy typu, já nevím, co mám dělat dnes opravdu nejsou na místě a veškeré informace jsou dnes všude volně přístupné. Ano, každý rodič samozřejmě dělá, co umí a může nejlépe, o tom není pochyb. Zároveň ale přiznat si fakt, že prostředí, které vytváří pro své děti není zdravé, že jeho dítě je nemocné kvůli jeho vnitřnímu nastavení, je pro mnohé stále ještě hodně velký hardcore.

Při své práci na sobě jsem opravdu pokaždé narazila na souvislosti spojené s mým vnitřním emočním nastavením z dětství, s realitou, ve které jsem žila a s nemocemi, které mě opakovaně udržovaly v pozici chudinky a roli oběti. Došlo to tak daleko, že jsem se ocitla před branou smrti, v ten moment jsem opravdu chtěla zemřít a vzdát se života. Nicméně se to nestalo, můj plán duše zřejmě nebyl v tu dobu ještě naplněn. Nic mi v tu chvíli nedávalo smysl. Až dnes s odstupem času vnímám širší souvislosti a rozumím tomu, že to vše bylo součástí mého tréninku a přípravy pro budoucí práci s lidmi. A až dnes, po mnoha letech v tom konečně vnímám a cítím svoji vnitřní sílu, svoji autenticitu a plně tuto svoji část přijímám.

Sama děti nemám. Ano, spoustě věcem nemusím rozumět. Ale i já jsem byla dítě a musela jsem se podívat z obou stran na vztah rodič vs. dítě nebo dítě vs. rodič ve svém životním příběhu. Pochopit, uzdravit a přetransformovat z pozice dospělého člověka svůj vztah ke svým rodičům. Je jedno, z které strany to prožíváte, protože všechny cesty jsou obousměrné a podstata i mechanismus emočních zranění a našich přirozených biologických obraných reakcí těla je vždy stejná. Každý svoji vlastní vnitřní změnou vibračního pole a prací na sobě může vytvářet vhodné a zdravé energetické pole, které ostatní povede k pozitivní změně v jejich životě.

Takže milí dospělí, rodiče a všichni, kteří se jimi chystáte stát, podívejte se nejdříve na to, jak to s vámi emočně vypadá, dovolte si emočně dospět a uzdravit vše, co se dědilo ve vašich rodových liniích a vytvořilo to tzv. nemocné reality pro vás a vaše blízké. Je čas posunout se dál. Nejprve každý sám za sebe a poté společně pojďme VYTVOŘIT zdravé prostředí pro všechny děti a budoucí generace.

Je jedno v jaké situaci se momentálně nacházíte, protože to rozhodně nemusí být do budoucna trvalý stav. Rozhodně se nikdo nemá za co stydět, a hlavně už není třeba nic předstírat a skrývat, protože stejně dřív nebo později vše vyplave napovrch.
Každý svým individuálním příběhem tvoří právě onu neomezenou a velmi důležitou rozmanitost tohoto světa. Každý příběh je zde důležitý.

Vše máme ve vlastních rukou. Jsme tvořící bytosti, které svým vědomím tvoří realitu tohoto světa. Každý může od základu změnit svůj život. Vy jste ten klíč k otevření se nového života v nové realitě.
A nikdo, opravdu nikdo to za vás neudělá.

S láskou Varunga

Text: 21. 7. 2018 Veronika Varunga Barkoci

Text lze v nezměněné formě šířit s odkazem na autora, jeho web a FB.
Web: www.kodyvasiduse.cz
FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/


DŮVĚRA V PARTNERSTVÍ

Matka do dítěte zasazuje ženskou energii a otec zase mužskou. Představují pro každého jedince předlohu nebo šablonu toho, jakým způsobem dítě v dospělosti bude obě tyto energie používat, jakým způsobem bude reagovat a komunikovat s ostatními, projevovat svoji přirozenost, sám sebe.

Oba rodiče tímto dítěti představují jakousi předlohu toho, jak se k sobě obě tyto polarity chovají a vytváří a pěstují v dítěti přesvědčení o tom, jak se k sobě žena a muž mají nebo by měli chovat. To vše pouze na základě jejich převzatých vzorů od jejich rodičů, vlastních zkušeností a způsobu života jako takového, který vedou.

Matka musí včas propustit každého svého syna do jeho vlastního života vybaveného silnou důvěrou v sebe samého opírající se o zdravou ženskou energii proto, aby on sám potom mohl k sobě přitáhnout do života partnerku, ženu, která bude s touto energií ve vibrační shodě, bude nositelkou této energie. Muž takto vybaven vstoupí do takového vztahu s důvěrou v ženskou energii jako takovou.

Otec zase musí vybavit každou svoji dceru silnou důvěrou v sebe sama opírající se o zdravou mužskou energii proto, aby i ona k sobě do života přitáhla partnera, muže, který bude s touto energií ve vibračním souladu. Žena takto vstoupí do vztahu s ukotvenou důvěrou v mužskou energii a její muž jí bude oporou.

Takoví to jedinci jsou schopni přijímat svoji opačnou polaritu v sobě a zároveň respektovat tuto polaritu a energii ve svém partnerovi. Tím, že plně přijímají tuto svoji část sebe jako rovnocennou, neživí energii strachu, která by jednoho před druhým uzavírala a stavěla do pozice obrany nebo soupeření.
Takto dva silní jedinci jsou spolu schopni aktivovat a žít bezpodmínečnou lásku, která bude proudit oběma směry, bude stát na pevných základech.

Je-li jeden, či oba zranění, můžou mít někdy ve jménu lásky tendence řešit tyto zranění za toho druhého, přebírat vše na sebe.
Žena ani muž v tomto případě nesmí na sebe přebrat roli matky ani otce pro svého partnera. Místo toho můžou jakýmkoli způsobem vytvořit láskyplný prostor a podmínky pro toho druhého tak, aby partner byl schopen projít svým vlastním procesem léčení za podpory svého protějšku.

Žena se učí důvěřovat a plně se otevírat muži a je vedena ke své podstatě.

Muž se učí důvěřovat ženské energii a je takto veden ke své síle.

S láskou Varunga

Text lze v nezměněné formě šířit dál s uvedením jména na autora a aktivním odkazem na jeho stránky.
Web: https://www.kodyvasiduse.cz
Kvantová terapie, Čtení z Akášických záznamů, Konzultace, Spirituální průvodce, Kouč.
FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/


PRÁCE S VNITŘNÍM DÍTĚTEM

Článků, návodů a meditací k tomuto tématu existuje mnoho. Ve směs se ale většina shodne na tom, že je opravdu velmi důležité pro nás všechny se propojit se svým vnitřním dítětem a poléčit jej. Co si ale všechno po tímto představit? Jak celý mechanismus funguje?
Každé dítě se ve věku od cca 3 měsíců prenatálního věku - do 7 let nachází v tzv. programovatelném stavu. Jejich mozek vibruje na nižších frekvencích, žijí v přítomném okamžiku, komunikují zejména na pocitové a emoční úrovni. Skrze pocity a emoce v tomto období absorbují do svého buněčného systému veškeré informace z prostředí, které je obklopuje. Také absorbují veškerá přesvědčení, názory, vzorce, programy, a také emoční zranění z celé rodové linie matky a otce. A je úplně jedno, zda dítě vozíme ve značkovém kočárku, či oblékáme do značkového oblečení nebo kupujeme mraky hraček. A protože dítě v tomto věku nemá dostatečně vyvinutou schopnost rozlišovat, a hlavně je to dítě, a to přeci nemůže za sebe nést plnou zodpovědnost, vše dobré a pozitivní i to nesloužící a negativní jako houbička do sebe nasaje, uloží ve svém buněčném systému, v kódech DNA a nosí v sobě do dospělosti nebo tak dlouho, než se vědomě rozhodne, jak s tím naloží.

Všichni chceme žít šťastně, cítit se uvnitř svobodní, volní, ale celý náš život a naše realita zvenku je složena, postavena a řízena právě díky našemu podvědomí, které je plné různých nekonstruktivních přesvědčení, emočních zranění, které si neseme z dětství. Každé psychické, emoční či fyzické trauma způsobí, že dítě doslova oddělí svoji určitou část nebo části sebe sama - své JÁ někam mimo své fyzické tělo, aby dokázalo přežít. Uzavře se před veškerými pocity a emočně se zasekne v té svoji oddělené části. Fyzicky dospějeme, ale ve spoustě situacích se pak často rozhodujeme z pozice našeho emočně zraněného dítěte. Naši realitu tvoří limitující přesvědčení, iluze, zbytečné a vysilující emoce a také super maskované falešné pocity.
Nu a i když jsme třeba zdraví, kariérně úspěšní, finančně zabezpečení a nebo vždy dosáhneme, co chceme nebo si přejeme, z určitého úhlu pohledu patříme, pro některé, k těm tzv. "šťastlivcům", tak to rozhodně ještě neznamená, že je naše vnitřní dítě poléčené a kompletní, my jsme emočně vyspělí a vědomě si z naší přirozenosti řídíme svůj vlastní život. Zde to většinou na sílu tlačíme přes ego. Nicméně, pokud to tak někomu vyhovuje, vše je v naprostém pořádku.

Klíčem pro zdravé nebo poléčené vnitřní dítě je POCIT BEZPEČÍ, člověk pak stojí ve své plné síle a je schopen v životě převzít plně za své jednání zodpovědnost a hlavně vědomě rozlišit z úrovně srdce, co mu slouží a co naopak nikoli a také, co je v konečném důsledku i v souladu s vyšším záměrem. V naší společnosti bychom ale velmi zřídka našli takovou rodinu, kde je tento pocit přirozeně předáván dětem v jeho plné síle tak, aby děti mohly vyrůstat v bezpečném prostředí s vědomím, že mají vesmírné právo se svobodně rozhodovat. Ale i toto je naprosto v pořádku, protože velmi dlouhou dobu nás, ani naše rodiče či prarodiče nikdo neučil.

Při své práci se velice často setkávám s tím, že je pro emočně zraněného jedince velmi těžké, až takřka nemožné se zpátky propojit se svou oddělenou částí a procítit ten pravý nefalšovaný, velmi často pro nás nový pocit bezpečí. Sama vím, jak je někdy velmi těžké se na všech úrovních s těmito novými pocity propojit, a vzdát se těch, které mi nepatří, protože velmi dlouho byly mojí neodmyslitelnou součástí.
A dokonce i ti z vás, kteří jste neměli nijak zvlášť traumatizující dětství, kteří jste třeba jen nevědomky převzali určitý potlačený pocit od rodičů nebo jen jednoduše nepochopili nějakou situaci a neznaje daný mechanismus, i vy jste mohli udělat v dětství velmi silné rozhodnutí, které mělo za následek výše zmiňované oddělení se od své osobnosti s úmyslem se ochránit.
Při propojování se s naším vnitřním dítětem u většiny z nás funguje velmi důmyslný obranný mechanismus, taková pojistka našeho těla, která nás do pravého pocitu, kdy daný program vznikl buď nepustí, protože je to buď velmi bolestivé a nebo hluboko potlačené a vytěsněné, a tudíž nejsme schopni program přepsat na novou vibraci. Velmi často tak provozujeme mentální gymnastiku, kterou nám můžou okořenit i výše zmiňované falešné emoce a pocity. Na chvíli tak zažijeme pocit úlevy, myslíme si, jak jsme to dali, ale vše se dříve či později vrátí zpět.

Rozhodně to ale není nemožné, všichni z vás jste toho schopni a uvnitř každého z vás se skrývá obrovská síla toho dosáhnout a poléčit své emočně zraněné vnitřní dítě a poté plně otevřít svůj vlastní potenciál pro svůj život. Nikdo nejsme bez chyb a každý si neseme svá břímě. Vše je proces, který každému trvá jeho potřebnou dobu. Jsme lidské bytosti, které rostou díky zkušenostem. Vše je jen na nás, a i na zdánlivě neřešitelné situace se pak člověk může podívat z jiné perspektivy.
Stačí se jen rozhodnout, odvážit se projít tímto procesem s čistým upřímným záměrem, dovolit si emočně dospět a nechat vstoupit zázraky do svého života. A ať už se rozhodnete tímto projít sami, či si požádáte své průvodce nebo zvolíte někoho, kdo vám pomůže vytvořit podmínky a provede vás tímto procesem, věřte, že dříve či později dojdete do svého cíle.

S láskou: Veronika Varunga Barkoci

Text lze v nezměněné formě šířit s odkazem na autora a FB stránky: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/


Pokud chcete začít někde znovu s cílem vyskočit ze začarovaného kruhu Vašeho života, nestačí jen změnit určité místo. I tam příjdete sami se sebou, a s tím i všechny Vaše programy, bloky a vzorce.

Prvně změňte sebe, zbavte se všech bloků a starých přesvědčení, dejte si tu práci sami se sebou a pro sebe.
V momentě, kdy si uděláte pořádek uvnitř sebe, budete uvnitř spokojeni, vytvoříte tímto i nový prostor pro nový začátek, jehož děj se může klidně odehrávat i na stejném místě.

Text: Veronika Varunga Barkoci

Text lze v nezměněné formě šířit s odkazem na autora a FB stránky: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/


PŘECHOD, ZNOVUZROZENÍ

Spousta z nás se nachází v takovém meziprostoru, který představuje přechod od starého k novému. Jak již bylo mnohokrát řečeno, planeta a s ní i celé lidstvo jako takové přechází do nových vibrací, do nových energií. Co všechno nové vibrace a nové energie představují si zatím umíme jen lehce představit, sahá to velmi daleko za hranice našeho dosavadního vnímání, protože lidstvo doposud bylo nuceno žít ve velmi omezených mentálních přesvědčení. Celý tento proces již dávno započal a je v plném proudu a celý přechod do nových vibrací bude trvat desítky až stovky let.

Co si ale v tuto chvíli dokážeme představit a uvědomit je, že nepůjde a nebudeme schopni žít ve starých energiích. Tzn., že nebudou např. dlouhodobě fungovat nové projekty a směry, pokud člověk, který tento nový projekt nebo učení bude představovat, ponese uvnitř sebe jakékoli staré energie, přesvědčení, či vzorce. Bude sice schopen vytvořit, uvést do provozu a představovat nový projekt či směr, ale celé to pojede ve starých energiích, které budou propojeny s jeho starými emočními negativními programy. Celé to pak bude navenek vypadat jako správný, úspěšný, plnohodnotný projekt, taková velká nafukující se krásná bublina. Ta ale díky propojení na staré programy velmi rychle, a pro některé bolestivě praskne a splaskne.

K tomu, abychom postupně každý sám za sebe, dle svých možností přešli do nových energií a plně vstoupili do vnitřní síly, v které pak budeme schopni uzdravit sebe a okolí, budeme schopni tvořit sami za sebe a samozřejmě potom i spolutvořit, je potřeba být k sobě velmi velmi upřímní a opravdu od srdce udělat ROZHODNUTÍ zbavit se všech starých vzorců a přesvědčení. Bude to však znamenat opravdu upřímně nahlédnout a ponořit se hluboko do svých emočních programů nebo chcete-li do svých stínů a ve stejné vibrační frekvenci, kdy nám tento program byl zasazen nebo jsme jej přebrali od svých rodičů, a který je silně zakódován uvnitř našich buněk, v DNA kódech, jej transformovali a přepsali na nový program z úrovně srdce, na nové pozitivní emoční a pocitové úrovni.

Spousta z Vás jste již udělali mnoho práce, roky na sobě pracujete, čistíte a odpouštíte. Ten často poslední a opravdu zásadní a nejtěžší program, který je silně zakódován v každém jedinci je program přežití. Vzhledem k tomu, že každý program je velice inteligentní a má své vědomí, práce s tímto vzorcem je vždy velmi náročná, je velmi silně zakořeněn hluboko v našich buňkách, propojen velmi daleko s našimi rodovými prožitky a často velmi záludně schovaný v hlubokých vrstvách. Proč říkám, že je nejtěžší? Protože postavit se a čelit tomuto vzorci a práce s ním může znamenat zhroucení dosavadního života, ztrátu veškerých jistot, jak už na materiální, partnerské či společenské úrovni a vzdání se všeho, co jsme velmi pracně a usilovně budovali často i několik desítek let, bohužel ale ve starých energiích. Je ale potřeba si uvědomit, že právě toto naše duše potřebuje prožít, aby pak mohla nově získané zkušenosti uplatnit v budoucnu pro dobro své a celé společnosti. Jsou mezi námi již tací, kteří již tímto procesem prošli, či prochází, tzn., že buď pro Vás můžou být průvodci nebo se Vám můžou stát velkou oporou a motivací.
Budeme přecházet do doby, kde se budeme znovu učit komunikovat srdcem, budeme se znovu učit cítit, učit se, co který pocit pro nás jako jednotlivce a společnost znamená. A to bude tvořit velmi silný základ nové osobnosti, která se bude opírat o pravou vnitřní sílu, která bude tak silná, že s ní budeme moci vše, ale zároveň bude velmi jemná, plná lásky a soucitu. Na naší cestě, která je často velmi emočně náročná a trnitá, se také budeme učit opravdové pokoře, úctě, soucitu a lásce k nám samým a k ostatním.

Všechny emoční vzorce, které nás stále propojují se starou energií, musí být transformovány. Pochází většinou z raného dětství. K tomu, abychom je změnily, se musíme vrátit do těchto frekvencí, do momentu, kdy byly zasazeny nebo jsme je převzali od svých rodičů.
Potřebujeme se zbavit těchto programů a přesvědčení, nastavit a zasadit nové, která budou s námi v souladu, a také v souladu s novými energiemi. Musíme uzdravit své vnitřní dítě. Je to právě ono naše vnitřní dítě, které díky těmto negativním programům nebylo schopno dospět. A týká se to opravdu většiny z nás. Výsledkem a důkazem toho je, že dnes naši společnost řídí a zároveň my sami vedeme své životy jako fyzicky dospělí jedinci, kteří jsou ale mentálně z podvědomí řízeni prostřednictvím svých starých zasetých programů, tzn. že se chováme jako emočně zranění, ukřivdění nedospělí jedinci, kteří ale jako děti samozřejmě nebyli schopni tuto situaci pochopit a naložit s ní správně.

V momentě, kdy poléčíme své vnitřní dítě na všech úrovních, budeme emočně postupným procesem dospívat a znovu budovat zdravou novou osobnost, která již nebude z podvědomí řízena programy, které neslouží nám, ani našemu okolí či společnosti, budeme si postupně budovat a plně prožívat svoji vnitřní sílu, se kterou budeme schopni nově tvořit a spolutvořit, převezmeme plně zodpovědnost za svůj život, budeme žít jako plně emočně dospělí jedinci, kteří z této úrovně budou vytvářet nové partnerské či přátelské vztahy, nové projekty, vše bude komunikováno z úrovně srdce a v opravdových k sobě pravdivých pocitech a emocích, v tento moment nám to vše dohromady umožní žít nový svobodný život, budeme ZNOVUZROZENÍ.

Text: 18. 8. 2017 Veronika Varunga Barkoci

Text lze v nezměněné formě šířit s odkazem na autora a FB stránky: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/Váš vnitřní svět se bude odrážet ve vnějším světě.
Pokud je uvnitř chaos, manifestuje se chaos ve vašem životě.
To, co je uvnitř vás - projeví se navenek.
Toto je jeden z Božích zákonů, který nemůžete obejít.
Proto provádějte vnitřní práci, a ze všeho nejdříve hledejte Boží Království uvnitř sebe (jakožto vnitřní mír, vnitřní lásku, vnitřní spokojenost, vnitřní radost, vnitřní štěstí, vnitřní zdraví a blahobyt), dřív, než se to projeví navenek.
Pozorujte své myšlenky a vnitřní hlas - to, na co myslíte se nyní téměř okamžitě manifestuje!
Pozorujte svá slova, která říkáte - to, o čem mluvíte, to si víc přitahujete.
Převezměte zodpovědnost za svůj vlastní život a blahobyt a uvidíte, jak se vše změní.

Autor článku: Judith Kusel
https://www.judithkusel.com

Překlad: Veronika Varunga Barkoci
Fb:https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/


ZMĚNA, JAKO KLÍČ KE SVOBODĚ

Nacházíme se stále ve velmi silném proudu změn. Vše nás velmi ovlivňuje jak na psychické, emoční, tak i fyzické rovině. Je velmi důležité, abychom se v těchto dnech, kdy na zemi proudí obrovské množství velmi silných nových vibrací, propojovali s Matkou Zemí, abychom se ukotvovali.
Mnohým z vás se velmi silně otevírají nové smyslové vjemy, nové schopnosti, stáváte se víc citliví a vede vás to žít úplně novým způsobem, který je přesně pravým opakem toho, co jste znali a žili doposud. Současně probíhají i velké změny ve vašich fyzických tělech, kdy se doslova uvnitř vás vše převibrovává na nové energie tak, aby vše proudilo v souladu s vaším novým vnímáním a cítěním, a aby současně vaše tělo pracovalo v souladu s vašim novým mentálním nastavením.
Jednoduše řečeno, všeho starého se nyní tělo potřebuje zbavit, proto reaguje tak, jak reaguje. A i když to pro vás může být jakkoli nepříjemné, zkuste si vzpomenout, jaký jste si pro sebe dali záměr? ☺ Čeho jste pro sebe žádali a jakou změnu jste si pro sebe přáli?

Nezapomeňte, že jste to právě vy, kdo tvoří svoji realitu, jste to vy, kdo svým vnitřním nastavením a svoji vibrací vytváří podmínky pro vytouženou změnu.
A že jste si tu změnu takhle nepředstavovali? Že je vše vzhůru nohama?
Buďte k sobě upřímní, postavte se do vlastní síly a přijměte za vše svoji zodpovědnost.
Pokud je váš záměr čistý, vesmír přesně ví, jak vše zařídit tak, aby vás dostal přesně tam, kde máte být, aby se postupně projevoval a rostl váš potenciál, který půjde ruku v ruce s vaší VNITŘNÍ SVOBODOU a posláním duše.
To vše chce ale právě onu zmíněnou ZMĚNU, tímto se vše dá do pohybu a vytvoří se podmínky pro NOVÉ TVOŘENÍ, SPOLUTVOŘENÍ.

S láskou a úctou Veronika Varunga Barkoci

FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/


PODPORA

Milí přátelé, mnozí z Vás jste v posledních dnech byli konfrontováni s různými podobami pochyb, nedůvěry vůči Vaší práci a poslání, což Vás mělo na Vaší cestě zastavit, zpomalit, odradit nebo dokonce všechno vzdát.

VĚŘTE ve Váš čistý záměr a mějte důvěru v sebe a samotný proces, Vy všichni jste pod naší ochranou.
Všimněte si, že vždy když se na nás s láskou a důvěrou obrátíte, velmi rychle se najde řešení, přijde podpora, rada, či pokyn. Vy víte, proč to děláte, Vaše srdce a Duše to ví, kam směřuje.
A ano, poslouchejte tyto vzkazy a věnujte také pozornost svým snům, věnujte pozornost svým blízkým a přátelům a buďte i Vy si navzájem oporou. 
Je to pro Vás skvělá příležitost se více do hloubky propojit se svým srdcem a srdce je pak v přímém napojení s Bohem, Vyšším Já či Vesmírem.

A všichni, kdo slyšíte silné volání, propojte se i s Matkou přírodou a všemi jejími bytostmi, rostlinnou a minerální říší.
Všichni JSME zde připraveni Vám na Vaší cestě být OPOROU.

AFIRMACE:
NAPLŇUJI SVÉ SRDCE DŮVĚROU A LÁSKOU.

= STRÁŽCI AKÁŠI=

Channel: 16. 2. 2017 Veronika Varunga Barkoci

FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/13. 2. 2017

Dnes sdílím zajímavou zkušenost, kdy mě dva přátelé skoro ve stejnou dobu sdělili, že dnes měli sen o Blue Avians a v tom snu byl pro ně vzkaz na zlaté desce. Poprosila jsem Strážce Akáši a
níže přikládám, protože cítím, že ten vzkaz se týká daleko víc z nás.
Poté mi i přišlo, že daleko víc lidí z nás budou nějakým způsobem povolání a všichni, kdo budeme součástí a spolupodílníky určité části projektu pro vyšší záměr, tak se naše cesty spojí dohromady.
Varunga

BLUE AVIANS

Vybrali jsme Tě a tímto Tě povoláváme do služby pracovníka světla. Pokud souhlasíš a rozhodneš se pro to, tak budeme tvými průvodci. Prosíme Tě / žádáme Tě o tvoji důvěru a otevřenost. O zbytek se postaráme.
Dovedeme Tě postupně ke konkrétním úkolům (tvé roli), buď proto prosím co nejvíc v přítomnosti a souladu sám /sama se sebou, ve svém srdci a pozoruj okolí, lidi a situace, skrze které budeš dostávat, vnímat a chápat naše vzkazy.
Všechno, co se ti v poslední době událo či vyvstalo, byla příprava na tuto práci (poslání).
Ty již všechno víš k tomu, abys začal/a plně žít v souladu se svým záměrem, takže je jen na tobě, jak si to ustojíš a jak s tím naložíš.

= STRÁŽCI AKÁŠI=

Channel: 13. 2. 2017 Veronika Varunga Barkoci

FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/


PORTÁLOVÉ BRÁNY                                            

Milovaní, jsme plní radosti a plní obdivů, které bychom s Vámi tímto chtěli sdílet. S láskou tleskáme a žehnáme každému Vašemu posunu ve vědomí. Víme, není to pro Vás lehké, ale vězte, že každým Vaším aktivním krokem, který pomůže pozvednout Vaše vědomí a vibrace se zbortí neuvěřitelné množství starých vzorců a paradigmat.

Přichází k Vám situace, které Vás postaví před tzv. Portálové brány. My Vás na každém kroku sledujeme a s nadšením pozorujeme Vaše úspěchy, kdy projdete posilnění. Čím se Vaše vědomí vibračně navyšuje, každé Vaše prostoupení či projití onou bránou pociťujete na daleko hlubších rovinách.

Začínají se i velice často objevovat situace, kdy se Vám otevírají multidimenzionální portály i při běžným každodenních činnostech, tedy v době, kdy vyloženě nejste v meditativním stavu. Může se Vám zdát, že je to už trochu příliš, ale nastane doba, kdy to pro spoustu lidí bude naprosto běžná věc. Postupně Vám jsou i tímto ukazovány další možnosti Vašeho dosud skrytého potenciálu.

Jak jistě víte, nemusíte zrovna v danou chvíli rozumět, co to pro Vás znamená. Stejně jako vždy Vám ale vše ve správnou chvíli do sebe zapadne a vše bude pochopeno pro Vás v širších souvislostech. Každému se dostane přesně takové informace, která je vhodná pro jeho další růst. Již není třeba tyto věci hodnotit, protože pro Vás zdánlivě nepříznivá informace je přesně ta, která Vás zavede do dalších situací nebo k rozhodnutím, které Vám pomůžou něco pochopit a posunout se.
Ale jak jsme již mnohokrát řekli, každý Váš posun a krok změní spoustu vzorců a paradigmat.

Další fenomén, který se postupně začne objevovat je, že před bránou Vás může stát i vícero ☺. Budou tam vždy ty duše a průvodci, kteří Vám nejen budou v tu chvíli oporou, ale za pomoci přítomnosti jejich vibrací se vše umocní. Urychlí a znásobí se i posun na energetické úrovni díky společnému projití touto branou. To vše bude mít velmi pozitivní dopad a také to urychlí celý proces navyšování vibrací v kolektivním vědomí. Zároveň je to i známkou toho, že se víc dostáváme do jednoty.

Nastává čas spolutvoření a tím bude i společné procházení oněmi portálovými bránami.

AFIRMACE:
OTEVÍRÁM SE INSPIRUJÍCÍMU SPOLUTVOŘENÍ A S LÁSKOU A JEDNOTOU PROCHÁZÍM SKRZE PORTÁLOVÉ BRÁNY V DOPROVODU VŠECH SPŘÍZNĚNÝCH DUŠÍ A PRŮVODCŮ.
= STRÁŽCI AKÁŠI=

Channel: 23. 1. 2017 Veronika Varunga Barkoci

FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/VYTRVALOST A ZÁMĚR

Spousta z Vás má za sebou roky nebo měsíce práce na sobě. Spousta z Vás teprve začíná. V podstatě je jedno, v jakém bodě či fázi se nacházíte, protože vždy můžete mít pocit, že jste teprve a nebo zase na začátku. Což je ale svým způsobem také velmi úžasné zjištění, kdy si můžete uvědomit, že nejenže každý den, ale klidně i každá hodina, minuta či sekunda je možností pro nový začátek. A je jen na Vás, jak se rozhodnete s tím naložit.

Čím více a více navyšujete svoje vibrace, tím se zároveň otevírají větší hloubky Vás samých. Zároveň, čím hlouběji jdete do sebe, tím víc se posouváte, rostete. Staré známé: Jak na hoře, tak dole. Vše musí být v rovnováze, a stejnou mírou.

Mnozí z Vás jste prošli či procházíte nebo Vás teprve čekají takové zkoušky, že možná, kdyby jste dopředu věděli, co to všechno s sebou přinese, či odnese, možná by jste se do toho ve starém modulu přesvědčení ani nepustili. ☺
Zároveň by jste se ale nikdy nedozvěděli, co se ve Vás bude odehrávat nového poté, když překonáte své hranice. Co o sobě zjistíte a jak budete sami sebe nově vnímat. Že opravdu lze sebe vnímat úplně z jiného úhlu pohledu, z jiné perspektivy či roviny, kterou by jste nebyli schopni zažít, kdyby jste nesebrali veškerou odvahu a svojí vytrvalostí nepokračovali dál. Také by jste nezjistili, jaké nové pocity si v sobě můžete dovolit pocítit, či prožívat a čím vším novým se můžete nechat prostoupit a inspirovat.

Každý upřímně vyslaný záměr Vás postupně navede a otevře nové možnosti. Všechny projité zkoušky a prožitky postupně zaktivují Váš potenciál a v napojení se na novou energii- vibraci, která bude takovým hnacím motorem budete moci objevovat další nové životní směry a zároveň poplavete na vlně a v souladu.

A i když se může zdát, že v určitém okamžiku není vidět směr nebo cíl, či nechápete, kam vlastně směřujete a jaký to vše má význam nebo smysl, VYTRVEJTE A UDRŽTE SI SVŮJ ČISTÝ ZÁMĚR a vše odevzdejte s důvěrou.

AFIRMACE:
OTEVÍRÁM SE S LÁSKOU A DŮVĚROU SVÉMU VEDENÍ, KTERÉ MĚ POSTUPNÝMI KROKY VEDE PŘÍMO K MÉMU ČISTÉMU ZÁMĚRU.
= STRÁŽCI AKÁŠI=

Channel: 9. 1. 2017 Veronika Varunga Barkoci

FB: https://www.facebook.com/kodyvasiduse.cz/